Mode:         

Enter Title


DANH SÁCH CỰU GIÁO VIÊN TỔ NGỮ VĂN

TT

Tổ Ngữ văn

Thời gian CT tại trường

Tình trạng hiện nay

1

Tôn Thất Quỳnh Mai

 

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

 

 

3

Phan Thị Kiều Nữ

 

 

4

Nguyễn Thị Nữ

 

 

5

Tôn Thất Quỳnh Nam

 

 

6

Nguyễn Đông Ngạc

 

 

7

Lê Tuấn Ngọc

 

 

8

Huỳnh Thị Ngọc

 

 

9

Nguyễn Thị Phương

 

 

10

Dương Thị Phương

 

 

11

Nguyễn Văn Quang

 

 

12

Nguyễn Thị Kim Sắc

 

 

13

Phan Anh Tài

 

 

14

Tôn Nữ Huệ Tâm

 

 

15

Nguyễn Ngọc Tăng

 

 

16

Nguyễn Văn Thảnh

 

 

17

Trần Thị Thanh

 

 

18

Thân Trọng Thanh

 

 

19

Hồ Thị Nguyệt Thanh

 

 

20

Lê Tấn Thận

 

 

21

Phạm Viết Tiếp Thu

 

 

22

Lê Thanh Tiền

 

 

23

Phạm Thị Toản

 

 

24

Nguyễn Thị Trang

 

 

25

Phan Minh Tráng

 

 

26

Nguyễn Thị Trâm

 

 

27

Nguyễn Văn Truyền

 

 

28

Phan Văn Ngoạn

 

 

29

Hoàng Thị Ty

 

 

30

Lê Vàng

 

 

31

Đỗ Thị Xuân

 

 

32

Trương  Sư  Xuyên

 

 

33

Vương Tải Anh

 

 

34

Nguyễn Thị Kim Ánh

 

 

35

Lê Ngọc Bảy

 

 

36

Nguyễn Văn Bảy

 

 

37

Nguyễn Văn Bổn

 

 

38

Lê Đình Cường

 

 

39

Ngô Văn Chương

 

 

40

Nguyễn Văn Chiến

 

 

41

Đào Ngọc Diêu

 

 

42

Nguyễn Thiếu Dũng

 

 

43

Trần Công Đinh

 

 

44

Ngô Hữu Giã

 

 

45

Nguyễn Thị Giới

 

 

46

Nguyễn Hồng Giao

 

 

47

Nguyễn Thị Hường

 

 

48

Nguyễn Văn Hàn

 

 

49

Nguyễn Văn Hào

 

 

50

Hồ Thị Thúy Hằng

 

 

51

Nguyễn Hồng

 

 

52

Lệ Thị Hồng

 

 

53

Phạm Hiệp

 

 

54

Tôn Nữ Ái Hoa

 

 

55

Huỳnh Văn Hoa

 

 

56

Nguyễn Châu Hóa

 

 

57

Hoàng Thị Như Huy

 

 

58

Trương Văn Huyên

 

 

59

Trần Thị Trà Mai

 

 

60

Nguyễn Ngọc Kỳ

 

 

61

Trần Huy Liệu

 

 

 62  Hồ Thị Nguyệt Thanh
   Nghỉ hưu
 63  Hoàng Thị Vĩnh Trinh
   Nghỉ hưu

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn